Flutter ListTile – Flutter每周一组件

该文章属于【Flutter每周一组件】系列,其它组件可以查看该系列下的文章,该系列会不间断更新;所有组件的demo已经上传值Github: github.com/xj124456/fl… 欢迎Star 博客:思否, 掘金, 知乎, 简书, 慕课, CS…

Flutter Inkwell – Flutter每周一组件

Flutter每周一组件 Flutter Inkwell 预览 使用场景 当需要给一个元素点击事件的时候,你可以用InkWell来包裹这个元素,它里面有常用交互事件和点击效果 组件参数说明

案例…